Способы связи с нами:
+38 (067) 572-68-42
Способы связи с нами
Телефоны:
Режим работы офиса:
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб-Вс: выходные
Режим занятий:
По расписанию
Соц. сети и мессенджеры:


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей Договір, в якому одна сторона –   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОШКОЛА ПРОСПЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи – 43904539, місцезнаходження: Україна, 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Титова, будинок 36, в особі директора Пашина Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір предметом якого є надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.   

Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом здійснення Замовником конклюдентних (фактичних) дій, які свідчать про його намір, волевиявленні і бажанні вступити в правовідносини з Виконавцем і отримати послуги, що надаються їм. Зокрема, до вказаних конклюдентних дій належить здійснення Замовником (Учасником) оплати послуг Виконавця в порядку, встановленою Офертою.

Акцепт оферти означає ознайомлення, розуміння всіх разом і кожної окремо умови Оферти, повну, безумовну і беззастережну згоду Замовника з положеннями та вимогами, визначеними в Оферті. 

З моменту акцепту оферти Договір на надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів між Виконавцем і Замовником визнається укладеним і узгодженим, а його умови підлягають обов’язковому виконанню Сторонами. 

Всі умови цього Договору є обов’язковими для Замовника та Виконавця.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  В ОФЕРТІ

1.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Сайт – веб-сайт Виконавця, розташований в мережі Інтернет під доменним ім’ям (адресою, доменом) – https://prospect.net.ua, а також входять до його складу похідні веб-сторінки.

1.1.2. Виконавець — суб’єкт господарювання, Товариство з обмеженою відповідальністю, що надає послуги та реквізити якого зазначено даному Договорі.

1.1.3. Замовник – будь-яка фізична особа, що володіє необхідною право – і дієздатністю, відповідно до чинного законодавства України, що має намір вступити в правовідносини з Виконавцем з надання навчальних послуг на умовах, встановлених у цій Оферті. 

1.1.4. Учень – фізична особа, на користь якої надаються послуги з проведення навчальних занять з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Учень може бути Замовником.

1.1.5. Послуги – перелік навчальних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.1.6. Плата за послуги — грошова винагорода, що оплачується Замовником на користь Виконавця за Послуги, що надаються за цим Договором, розмір та порядок сплати якої визначений у цьому Договорі та/або додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору. 

1.1.6. Транспортний засіб – транспортний засіб, що належить (Виконавцю) на праві власності або знаходиться в його тимчасовому користуванні на підставі відповідного договору (оренди, фінансового/оперативного лізингу, доручення тощо).

1.1.7. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Замовника/Учня, до яких відноситься прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Замовника/Учня та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.

1.1.8. Дистанційний метод навчання Online – спосіб проведення теоретичних занять, комунікації, в тому числі у чатах Виконавця, який полягає у використанні Сторонами допоміжних програм.

1.1.9. Законодавство — Конституція України, міжнародні договори України ратифіковані Верховною Радою України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 р. № 229 «Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів», а Замовник/Учень зобов’язується пройти курс навчання і оплатити  послуги Виконавця.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.  Процес надання послуг включає:

  • теоретичну підготовку, що здійснюються в групах та/або в індивідуальному порядку (що оговорюється окремо) та складає 16 теоретичних занять;
  • практичну підготовку, що здійснюється на автомобілях з механічною коробкою перемикання передач (МКПП) та/або з автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП) відповідно обраного Замовником/Учнем пакету послуг.

Процес надання послуг завершується присвоєнням Виконавцем Замовнику свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв. Свідоцтво вноситься Виконавцем в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.

3.2. Послуги надаються відповідно до навчального плану та розкладу занять, розроблених Виконавцем.

3.3. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Виконавця та іспитів в Територіальному сервісному центрі МВС України є показником індивідуальних здібностей Учня ефективно засвоїти навчальну програму, застосовувати отримані навички і як наслідок цього, не можуть гарантуватися Виконавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права і обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець зобов’язується належним чином і своєчасно забезпечувати надання послуг, передбачених цим Публічним договором.

4.1.2. Виконавець зобов’язується надавати послуги на рівні державних стандартів у відповідності до кваліфікаційних вимог щодо підготовки даних водіїв.

4.1.3. Виконавець зобов’язується забезпечити Замовника/Учня навчально-методичною літературою.

4.1.4. Виконавець зобов’язується заздалегідь повідомляти Замовника/Учня про адресу місця проведення занять (offline) та про використання додаткової програми для організації відеоконференцій, у разі занять online або переведенню учнів на дистанційне навчання.

4.1.5. Виконавець зобов’язаний сформувати та організувати групи для прийому кваліфікаційних іспитів з видачі водійських посвідчень у Сервісному центрі.

4.1.6. Виконавець має право вимагати своєчасної оплати послуг, передбачених п. 2.1 цього договору.

4.1.7. Виконавець має право змінювати склад групи Учасників, призупиняти навчання, змінювати викладача, розформовувати групу. У кожному випадку Виконавець надає варіанти продовження навчання Замовнику/Учню.

4.1.8. Виконавець і його представники мають право самостійно визначати зміст програм курсів, методику подачі матеріалу і проведення занять.

4.1.9. Виконавець має право призупиняти надання Замовнику/Учню послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час усунення таких причин з обов’язковим повідомленням Замовника (Учасника).

4.1.10. При наданні послуг за цим Публічним договором Виконавець має право залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх дії / бездіяльність.

4.1.11. Виконавець залишає за собою право відсторонити Замовника/ Учня від навчання без права на повернення грошових коштів у разі порушення останнім правил поведінки, встановлених Виконавцем. Під таким порушенням розуміється використання Замовником ненормативної лексики, загальні заклики до недовіри до Виконавця, образа учасників і Виконавця та інше.

4.1.12. Виконавець має право здійснювати запис усіх онлайн-уроків в цілях контролю якості навчання.

4.1.13. Виконавець послуг має право не допустити до групових занять в аудиторії Замовника/ Учня, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.

4.1.14. Виконавець має право розірвати Договір з Замовником/Учнем, в односторонньому порядку, повідомивши Замовника/Учня не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання в разі порушення Замовником/Учнем умов цього Договору і/або відповідно до вимог чинного законодавства.

4.1.15. Виконавець має право здійснювати інші права, встановлені законодавством та цим Публічним договором.

4.1.16. Виконавець має право розірвати Договір з Замовником/Учнем, в односторонньому порядку, у випадках появи Замовника/Учня на занятті в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

4.1.17.  Виконавець залишає за собою право направити відповідне звернення до правоохоронних органів з метою з’ясування додаткових обставин щодо надання Замовником/Учнем неправдивої інформації чи відомостей про себе та/або якщо надані Замовником/Учнем документи або їх зміст викликають у Виконавця сумніви з приводу їх достовірності.

4.1.18. Виконавець має право розірвати Договір з Замовником/Учнем, в односторонньому порядку, у випадках

пропуску занять понад 40% без поважної причини (призов на військову службу, довготривала хвороба, тривале відрядження.

4.2. Права і обов’язки Замовника/Учня:

4.2.1. Замовник зобов’язується оплачувати послуги надані Виконавця у встановлені строки.

4.2.2. Замовник зобов’язується ознайомлюватися і приймати до відома інформацію, опубліковану на сайті Виконавця.

4.2.3. Замовник зобов’язаний у 5-ти денний строк після початку надання послуг надати всю необхідну інформацію та документи, а саме: паспорт громадянина України/ ID карту, довідку про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків, довідку про реєстрацію місця проживання особи, фотокартку та медичну довідку. У випадку зміни даних або інформації про Учня, негайно повідомити про це Виконавця.

4.2.4. Замовник зобов’язується своєчасно з’являтися на теоретичні та практичні заняття. У разі відсутності Замовника/Учня на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем або без поважної на те причини, у відповідності до умов цього Договору, Замовник/ Учень позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця.

4.2.5. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця у разі присутності факту застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення особи права на керування транспортним засобом, факту позбавлення водійського посвідчення.

4.2.6. Замовник зобов’язується забезпечити дотримання правил поведінки під час проведення занять, невтручання в діяльність Виконавця і його представників при проведенні занять.

4.2.7. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

4.2.8. Замовник має право відмовитися від акцептованих умов Публічного договору  і повернути кошти, сплачені за проведення занять до їх початку (якщо не було проведено жодного заняття). Термін повернення грошей становить період 14 календарних днів з моменту отримання Виконавцем письмової вимоги. 

4.2.9. Будь-яка інформація, яку отримує Замовник/Учень в ході проходження навчання від Виконавця, є об’єктом інтелектуальної власності останнього. Замовнику забороняється розповсюджувати або іншим чином використовувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) в комерційних або некомерційних цілях надається Виконавцем Замовнику інформацію і матеріали в рамках цього Публічного договору, створювати на її основі інформаційні продукти, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування. У разі порушення цієї умови, Виконавець має право вимагати виплати компенсації за кожен випадок порушення.

4.2.10. Послуги надаються для особистого використання Замовником/ Учнем.

4.2.12. Учню забороняється здійснювати аудіо/відео запис будь-якими способами без спеціального на те дозволу Виконавця.

4.2.13. Замовник/Учень не може передавати право на отримання інформаційно-консультативних послуг третім особам.

4.2.14. Замовник/Учень в 3-х денний термін письмово попереджати Виконавця про виїзди за межі території України та термін перебування за кордоном. Усі можливі негативні наслідки у разі не своєчасного  попередження несе  Замовник/Учень. 

5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Вартість послуг складається з теоретичного курсу і встановлюються на сайті, згідно цінової пропозиції, що діє на момент Акцепту.

5.2. Оплата послуг Виконавця за цим Публічним договором проводиться на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати або часткової оплати (лише групових заняттях). При відсутності передоплати або при неповній оплаті (аванс для групового курсу offline вважається оплатою лише до 3го заняття включно) – послуги Виконавцем не надаються. 

5.3. Оплата послуг Виконавця з практичної частини навчання проводиться лише на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати до моменту проведення заняття.

5.4. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

5.5. Оплата за Послуги проводиться в безготівковій формі (шляхом перерахування коштів в національній валюті на банківський рахунок Виконавця в повному обсязі або частинами) та/або готівкою. 

5.6.  Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5.7. Виконавець має право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника здійснювати зміну вартості послуг (тарифів) на послуги, що надаються, при цьому нові тарифи публікуються на Сайті Виконавця. Нова вартість послуг (тарифи) не поширюється на вже оплачені Замовником послуги. Нова вартість послуг (тарифи) набирає чинності з моменту публікації відповідної інформації на Сайті, або повідомляється менеджером в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості послуг (тарифу) ще не опублікована на Сайті.

5.8. Якщо Виконавець не отримував письмового попередження від Замовника/Учня про призупинення навчання або бажання припинити заняття, то Замовник і надалі вважається учасником навчання і заняття підлягають оплаті згідно умов навчання за цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

6.2. Послуги, що надаються Виконавцем, надаються за  фактичними обставинами. При цьому Виконавець не несе відповідальність в якій би то не було формі за невідповідність наданих послуг цілями, завданнями та / або уявленням і / або бажанням Замовника/Учня.

6.3. Замовник/ Учень в повному обсязі несе відповідальність за правильність наданих персональних даних та за своєчасне подання відомостей щодо внесення змін в персональні данні та повідомлення про це Виконавця.

6.4. Учні, які не склали внутрішні іспити з практичних занять до іспиту в Територіальному сервісному центрі МВС України не допускаються.

6.5. Учні, які не склали іспит в Територіальному   сервісному центрі МВС України можуть додатково отримати теоретичне або практичне заняття, за домовленістю з Виконацем, за додаткову вартість.

6.6. Сторони визнають, що Виконавець не несе відповідальність за збої в роботі та функціонуванні сайту, систем автоматизації оплат, в збоях в роботі програми для організації відеоконференцій, в якості зв’язку під час проведення заняття, що залежить від якості Інтернет зв’язку Замовника/Учня з чим будь-які заходи відповідальності в даній частині не можуть бути застосовані до Виконавця. 

6.7. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання зобов’язань з боку третіх осіб, зокрема, з боку платіжних систем, кредитних організацій (банків), хостерів і провайдерів і т.д.

6.8. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Публічного договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади. У разі виникнення форс-мажорних обставин, встановлені терміни по виконанню зобов’язань, зазначені в Договорі, переносяться на термін, протягом якого діють  форс-мажорні обставини, що виникли раніше. Якщо можливість займатися онлайн залишається, то надання послуг проходить онлайн, що не несе за собою будь-яких відшкодувань зі сторони Виконавця Замовнику.

6.9. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника/ Учня від плати на навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником/Учнем оплати.

7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Термін для відповіді на пред’явлену претензію складає 30 (тридцять) календарних днів з моменту її отримання Стороною.

7.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з питань виконання умов цього Публічного договору, підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Публічний договір набуває чинності з моменту його розміщення в мережі Інтернет на Сайті, зазначеному в пункті 1.1.1. даної Оферти.

8.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником/ Учнем оплати послуг Виконавця та діє до завершення надання послуг Виконавцем, або в інших випадках, передбачених цим Договором.

8.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:

  • за згодою Сторін;
  • невиконання Замовником/ Учнем своїх обов’язків за цим Договором;
  • порушення Замовником/ Учнем правил внутрішнього розпорядку Виконавця;
  • відмови Замовника/ Учня отримувати послуги;
  • інші випадки, передбачені цим Договором.

8.4. Даний Публічний договір розміщений на невизначений термін і втрачає свою силу при його анулюванні Виконавцем. При відповідному анулюванні Виконавцем Договір надання послуг між Виконавцем і Замовником вважається розірваним, якщо інше не буде додатково вказано Виконавцем, при цьому відповідна частина раніше сплачених Замовником грошових коштів в пропорційному розмірі підлягає поверненню Замовнику при надходженні від нього письмового запиту.

8.5. У разі внесення змін до Публічного договору, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Публічного договору на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту даного Публічного договору.

8.6. Замовник/Учень зобов’язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях цього Публічного договору і несе відповідальність та негативні наслідки, пов’язані з недотриманням цього обов’язку.

8.7. Актуальна версія Публічного договору розташована на Сайті за адресою: https://avtoshkola.dp.ua 

8.8. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ІНШІ УМОИ

9.1 Конфіденційна інформація (інформація, щодо якої встановлено режим конфіденційності) – відомості будь-якого характеру, що відносяться відповідно до законодавства України до персональних даних, банківської таємниці, або відомості, щодо яких Стороною Договору відповідно до чинного законодавства України встановлено режим комерційної таємниці, а також будь-які інші відомості, у відношенні яких Стороною Договору заявлено вимогу про їх конфіденційність, які належать одній з Сторін Договору, або на які Сторона Договору отримала певні повноваження щодо їх використання.

9.2. Власним акцептуванням Публічного договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність веб-сайту https://prospect.net.ua. 

9.3 Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Публічного договору. 

9.4. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання умов Публічного договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.5. Акцептом цього Договору Замовник/Учень надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Учень може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Учня  можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. 

9.6. Акцептом цього Договору Замовник/Учень надає згоду на надсилання Виконавцем на електронну адресу Замовника/ Учня інформаційних повідомлень.

9.7. Недійсність будь-якого положення Договору з підстав, передбачених законодавством України, не призводить до недійсності всього Договору.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОШКОЛА ПРОСПЕКТ»
адреса: 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Титова, будинок 36
Код ЄДРПОУ: 43904539
р/р _______________________________
телефон: +38(067)-572-68-42
e-mail: maxx290385@gmail.com

Директор _______________ /М.В. Пашин/ 

Наша команда

Инструкторы и преподаватели
Инструктор по вождению Станислав Станислав
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКП
Стаж вождения: 17 лет
Иван
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКП
Стаж вождения: 24 года
Алексей
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКП
Стаж вождения: 15 лет
Александр
Транспортное средство: Chevrolet Lacetti АКП
Стаж вождения: 13 лет
Егор
Транспортное средство: Chevrolet Aveo АКП
Стаж вождения: 18 лет
Константин
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКП
Стаж вождения: 19 лет
Артем
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКП
Стаж вождения: 15 лет
Тимофей
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКП
Стаж вождения: 14 лет
Дмитрий
Транспортное средство: Hyundai Accent МКПП
Стаж вождения: 20 лет
Вячеслав
Транспортное средство: Ford Focus МКПП
Стаж вождения: 15 лет
Роман
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКПП
Стаж вождения: 14 лет
Евгений
Транспортное средство: Hyundai Accent МКПП
Стаж вождения: 10 лет
Сергей
Транспортное средство: мотоцикл Спарк
Стаж вождения: 21 год
Алексей
Транспортное средство: Nissan Leaf АКПП
Стаж вождения: 14 лет
Дмитрий
Транспортное средство: Hyundai i30 МКПП
Стаж вождения: 23 года
Дмитрий
Транспортное средство: Hyundai i30 МКПП
Стаж вождения: 5 лет
Евгений
Транспортное средство: Nissan Leaf АКПП
Стаж вождения: 11 лет
Владислав
Транспортное средство: Hyundai i30 МКПП
Стаж вождения: 5 лет
Виталий
Транспортное средство: Kia Forte АКПП
Стаж вождения: 5 лет
Николай
Транспортное средство: Chevrolet Aveo МКПП
Стаж вождения: 19 лет
Александр
Транспортное средство: Nissan Leaf АКПП
Стаж вождения: 6 лет
Преподаватель теории ПДД Марина
Адрес: ул. Шевченка, 59
Анастасия
Адрес: ул. Богдана Хмельницького 14
Ольга
Адрес: ул. Северодонецкая 1А
Марина
Адрес: ул. Большая Диевская 111р
Екатерина
Адрес: ул. Большая Диевская 111р
Оксана
Адрес: ул. Титова, 36
Виктория
Адрес: ул. Марии Кюри, 5 (ТРЦ NEO PLAZA)

Фотогалерея

Немного наших фото

Наши автомобили

Доступные для практики
Учебная машина Kia KIA
Коробка передач: АКП/Автомат
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 2.0
Усилитель руля: Да
Nissan Leaf
Коробка передач: АКП/Автомат
Кондиционер: Да
Объем двигателя: Электромобиль
Усилитель руля: Да
Daewoo Matiz
Коробка передач: АКП/Автомат
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 0.8
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.5
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.5
Усилитель руля: Да
Dacia Sandero
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.4
Усилитель руля: Да
Daewoo Lanos
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Нет
Объем двигателя: 1.5
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.4
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: АКП/Автомат
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.4
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.4
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.4
Усилитель руля: Да
Chevrolet Aveo
Коробка передач: АКП/Автомат
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.5
Усилитель руля: Да
Chevrolet Lacetti
Коробка передач: АКП/Автомат
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.8
Усилитель руля: Да
Hyundai Accent
Коробка передач: МКП/Механика
Кондиционер: Да
Объем двигателя: 1.4
Усилитель руля: Да
Еще не решились?
— нужно индивидуальное предложение?
— нет времени на выбор группы и курса?
Заполните
форму справа и наш менеджер в оперативном режиме вам поможет!
Напишите здесь ваш номер телефона: